3300 Eger, Cecey Éva u. 30. | +36 20 932 5168 | +36 20 972 7822

Adatvédelem

Utolsó frissítés: 2018. május 25.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy az L&D ’97 Bt (“Cecey Vendégház Apartman”, “szálláshely” vagy “mi”, illetve annak ragozott formái) hogyan használja és védi az Ön személyes adatait.  A szálláshely azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket vendégeink vagy leendő vendégeink bocsátanak rendelkezésünkre, amikor a www.ceceypanzio.hu weboldalt használják, valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket a jelen Tájékoztató vendégként azonosít, és akik különböző csatornákon és a munkatársainkon keresztül lépnek velünk kapcsolatba.

A szálláshely üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől, munkatársaktól és más személyektől személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel.  Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtásához a lehető legkevesebb személyes adatot kelljen kezelnünk. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a természetes személyek személyes adataival és adatvédelemmel kapcsolatos törvényes jogait és észszerű elvárásait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt fejti ki, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét.  Az általunk követett elvek közül több az EU általános adatvédelmi rendeletéből (GDPR) következik.  Ugyanakkor a személyes adatok védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban valamennyi hatályos jogi követelménynek megfelelünk.

A jelen Tájékoztatóban az alábbi tartalomjegyzékben található hiperhivatkozásokra kattintva navigálhat. Ide kattintva a hiperhivatkozásokat tartalmazó PDF-változatot is letöltheti.

Igyekeztünk ezt az Adatkezelési Tájékoztatót könnyen használható és érthető formában elkészíteni, a közölni kívánt információ bonyolultságából adódó korlátokon belül.  Ha kérdése van a Tájékoztató tartalmával kapcsolatban, illetve észrevételei vagy javaslatai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehetjük jobbá a Tájékoztatót, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

info@ceceypanzio.hu

 

A jelen Tájékoztatóban az alábbi tartalomjegyzék egyes pontjaira kattintva navigálhat.  Az első két rész a legfontosabb, amely a következő témákat fedi le:
1. Az Ön GDPR szerinti jogai
2. A szálláshelyen végzett különböző adatkezelési tevékenységek
3. Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket is beleértve)
4. A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések

Tartalomjegyzék
1)    A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében
1.1    Átlátható tájékoztatás
1.2    Saját adatokhoz való hozzáférés
1.3    Pontatlan adatok helyesbítése
1.4    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
1.5    Hozzájárulás visszavonása
1.6    Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
1.7    Az adatkezelés elleni tiltakozás
1.8    Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
1.9    Adathordozhatóság
1.10    “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
1.11    Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben
1.12    Forduljon a Szálláshelyhez a GDPR-rel kapcsolatban
2)   Adatfeldolgozók
3)    Adatkezelések
3.1    Szobafoglalás
3.2    Bejelentő lap
3.3    Kapcsolat
3.4    Panaszkezelési jegyzőkönyv
3.5    Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és “remarketing kódok”

3.5.1    Automatikusan rögzített adatok
3.5.2.    Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák
3.5.3. Hivatkozások és linkek
3.6    Személyzet
3.7    Üzleti kapcsolattartás
3.8    Wifi
4)    Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket is beleértve)
5)    A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések:

1)    A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében
A GDPR szerint az “érintettek” olyan, bárhol élő természetes személyek, akik az EU-ban valamely “adatkezelővel” állnak kapcsolatban, vagy olyan, EU-n belüli élő természetes személyek, akik az EU-n kívül valamely adatkezelővel állnak kapcsolatban. Az „adatkezelő” az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének módját meghatározza. A “személyes adat” minden olyan adat, amely az érintetthez köthető.

Az alábbi magyarázat szerint a GDPR értelmében az érintettek az alábbi egyedi jogokkal rendelkeznek:
a) Átlátható tájékoztatás
b) Saját adatokhoz való hozzáférés
c) Pontatlan adatok helyesbítése
d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között
e) Hozzájárulás visszavonása
f)  Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
g) Az adatkezelés elleni tiltakozás
h) Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
i) Adathordozhatóság
j) “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
k) Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

A jelen Tájékoztató mindezen jogok összességére vonatkozik.  E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon jutattjuk el Önnek.  Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel.

Figyelem! Kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

E jogoktól eltérően ha Ön úgy gondolja, hogy a szálláshely az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunkat. Hivatalos panaszt emailben vagy postai úton tehet, az 1.12. “Forduljon a szálláshelyhez a GDPR-rel kapcsolatban” pontban megadott elérhetőségeken.

Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül válaszolni Önnek.

1.1 Átlátható tájékoztatás

A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy elektronikus úton adjuk meg. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatást is nyújthatunk.

Az alább 1. pontban ismertetett módon segítjük Önt jogai gyakorlásában.

Az alábbi, 1.12 “Forduljon a szálláshelyhez a GDPR-rel kapcsolatban” pontban találhatja emailes és postai elérhetőségünket.  A 3. fejezet bizonyos tevékenységekről szóló pontjaiban egyes konkrét megkeresésekhez külön elérhetőségeket is találhat.

1.2    Saját adatokhoz való hozzáférés
Önnek jogában áll a szálláshelytől igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:
a)    Az adatkezelés célja
b)    Az érintett személyes adatok kategóriái
c)    Azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, különös tekintettel a nem EU-tagállamokban található címzettekre
d)     A személyes adatok tárolásának időtartama
e)    Hogy Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk, vagy e kezelés ellen tiltakozni
f)    Hogy Önnek jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz panasszal fordulni
g)    Amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, ezen adatok forrása
h)    Hogy az adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, és ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír
i)    Amennyiben az Ön személyes adatait egy EU-n kívüli országba továbbítjuk, az Ön jogait védő megfelelő garanciákat biztosítjuk Önnek

1.3    Pontatlan adatok helyesbítése
Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, azokat az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

1.4    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:
a) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség
b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére
c) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
d) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik
e) Jogellenesen kezeltük adatait
f) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
g) Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy i. Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy ii. Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte.  (Magyarországon a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás alsó korhatára 16 év.)

Figyelem! Személyes adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

1.5    Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  Ezt megteheti úgy, hogy a 3. (Tevékenységek) fejezet megfelelő pontjában megadott emailcímre elküldi kérését, amely fejezet azon tevékenységeket sorolja fel, amelyek esetében személyes adatokat kezelünk. Másik lehetőségként az alábbi 1.11. pontban megadott címre is írhat nekünk.

Figyelem: az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelést.

1.6     Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
Ön kérheti, hogy a Szálláshely korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
 • Az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • Az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként “jogos érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek.

Ha az adatkezelés az Ön tiltakozása alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával lehet kezelni, vagy:
a)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
b)    más személy jogainak védelme érdekében, vagy
c)    az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az adatkezelés korlátozása esetén e korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

Gyakorlati működési szempontok megakadályozhatják, hogy pontosan a GDPR által előírt módon korlátozzuk az adatkezelést, de ilyen esetben Önnel együttműködve igyekszünk kielégítő megoldást találni.

1.7    Az adatkezelés elleni tiltakozás
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen, amennyiben:

 • Az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját “jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek
 • Az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  (A profilalkotás olyan automatizált döntéshozatal, amelynek során a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz vagy tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzőket elemzik vagy előre jelzik azokat.) Ilyen tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük.

1.8    Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha:
a) a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy
b) az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

Az a) esetben az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez megfelelő intézkedéseket kell végrehajtanunk, ideértve legalább Önnek azt a jogát, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

1.9    Adathordozhatóság
A GDPR értelmében az érintett jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között a rá vonatkozó személyes adatokat “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Az érintett arra is jogosult, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.
Amennyiben Ön a fenti 1.2. pont alapján hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket általában széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el Önnek az adatokat.

1.10    “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet.  Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.  Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Angol nyelvű e-mail cím: privacy(kukac)naih.hu
Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu
Web: http://naih.hu

1.11    Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben
Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

1.12    Forduljon a szálláshelyhez a GDPR-rel kapcsolatban

A 3. fejezet bizonyos tevékenységekről szóló pontjaiban egyes konkrét megkeresésekhez külön elérhetőségeket is találhat. Egyéb esetben a fent ismertetett jogok gyakorlása érdekében vagy közvetlenül a szálláshelyhez intézett panasz esetében vagy a GDPR-rel vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés esetében a kapcsolattartáshoz szükséges email cím és levelezési cím a következő:

Email: info(kukac)ceceypanzio.hu
Cím: Cecey Vendégház Apartman; 3300 Eger, Cecey Éva u. 30., Magyarország

2) Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

A Szálláshely IT szolgáltatója:

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Cégnév: Botos Regina e.v.
Székhely címe: 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 21/I.
E-mail: info@cascara.hu
Adószám: 79264628-1-43
Képviseli: Botos Regina

A Szálláshely könyvviteli szolgáltatója:

Szálláshelyünk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe a Szálláshelyet terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Cégnév: Eurokontakt 2002 Bt.
Székhely címe: 3300 Eger, Felvégi út 19.
Adószám:
21467877-1-10
Képviseli: Kaló Gyula Lajosné
E-mail: eurokontakt@upcmail.hu

Banki Partner:

Szálláshelyünk a számlafizetés lebonyolításához szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Szálláshelyünkkel szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is.

Cégnév: Korona Takarék Takarékszövetkezet.
Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 70.
Levelezési cím: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 70.
Cégbírósági bejegyzés száma: 05-02-000282
Adószám: 10043677-4-05
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Szövetkezeti Hitelintézetek Intehrációs Szervezete, 1525 Budapest, Pf. 113. email: adatvedelem@szhisz.hu

3)    Adatkezelések

Az EU-n belüli adattovábbítások és adatfeldolgozók listáját külön dokumentum tartalmazza, amely jelen tájékoztató mellékletét képezi, az EU-n kívüli adattovábbításra jelen tájékoztatón belül hívjuk fel a figyelmet.

3.1    Szobafoglalás

Online, személyesen a szálláshelyen vagy telefonon leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatok valamelyikét vagy az összeset kérhetjük:

 • Teljes név
 • Megszólítás
 • Érkezés napja
 • Elutazás napja
 • Egy szobában tartózkodó felnőttek és gyermekek száma
 • Szoba típusa
 • Email cím
 • Teljes levelezési cím
 • Érkezési idő
 • Megjegyzések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit

Az adatkezelési cél:
Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilván tartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállodába.
Az Ön email címét
i. abban a kivételes esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról,
ii. az Ön tervezett érkezése előtt három nappal, hogy emlékeztessük Önt az olyan adatokra, mint például a szálláshely címe és a bejelentkezés ideje.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogszerűségének alapja, hogy ezekre az adatokra egy, szobafoglalásra irányuló szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Az Ön email címét annak érdekében kezeljük, hogy a tartózkodása után emailt küldhessünk Önnek, mivel “az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”.  Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött email nem sérti az Ön alapvető jogait.

Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.

Az adatkezelési idő:

A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük.  Előfordulhat például, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat.  A főbb kategóriák a következők:

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2026. december 31-ig kell megőriznünk.
 • A szálláshelynek jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.

Ha az erre szolgáló négyzet kipipálásával kéri adatai megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Amennyiben tehát nem járul hozzá az adatok kezeléséhez a négyzet kipipálásával, úgy a következő foglalásakor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A személyes adatait ilyen esetben az utolsó foglalásától számított 8 évig tároljuk.

Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info(kukac)ceceypanzio.hu címre küldött e-mail útján.

3.2    Bejelentő lap

Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja:
Kötelezően megadandó személyes adatok (Ezen adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele):

 • A következő adatok kezelése jogszabályi kötelezettség: Vendég neve, Vendég születési helye és ideje, Lakcíme, Állampolgársága, Érkezés napja és időpontja, Távozás napja és időpontja, Eltöltött vendégéjszakák száma;
 • Az igényelt szolgáltatás (szállás) teljesítése érdekében (szerződés alapján) kezeljük még pl.: elérhetőségek, fizetés módja, szobák száma, vendégek száma

Némely adat a foglalás alapján ki lehet töltve bejelentkezéskor, annak érdekében, hogy gyorsítsuk a bejelentkezési folyamatot. Kérjük, hogy mindig ellenőrizze az adatok helyességét.

Az adatkezelés célja:
Szállás szolgáltatás nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is.

Az adatkezelési idő:
A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük.  Például előfordulhat, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat.  A főbb kategóriák a következők:

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2026. december 31-ig kell megőriznünk.
 • A szálláshelynek jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.

3.3    Kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján (pl: ajánlatkérés)). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja:
Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az adatkezelési idő:
Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan – adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

3.4    Panaszkezelési jegyzőkönyv

A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szálláshely a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.
A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 • A fogyasztó neve, lakcíme
 • A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
 • A szálláshely nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges
 • A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása
 • A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 • Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

Az adatkezelés célja:
A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.

Az adatkezelés jogalapja:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést.

Az adatkezelés idő:
A jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@ceceypanzio.hu címre küldött e-mail útján.

3.5    Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és “remarketing kódok”

3.5.1    Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja:
Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

3.5.2.    Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusa: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.

 • A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 • A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis, ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Milyen cookie-kat alkalmazunk?

1. A honlap működéséhez elengedhetetlen eszközök:
Az ilyen cookie-k a honlap megfelelő működéséhez elengedhetetlenek, így ebben az esetben az adatkezelés jogalapja Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Adattovábbítás nem történik.

a) Közösségi hálózati cookie (Facebook)
Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található tartalmak megosztásra kerüljenek.
Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a megosztás idejéig tároljuk.

A Facebookról bővebben a 2. pontban olvashat.

2. Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k

Google Analytics

Egyes online kampány esetén a honlap a Google Analytics alkalmazást használhatja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett sütiket („cookie-kat”), szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel (cookie-kkal) létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A sütik (cookie-k) tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik (cookie-k) általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

3.5.3. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Szálláshely üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

3.6 Személyzet

A jelen tájékoztatóban szereplő információk, valamaint az 1. pontban ismertetett jogok a Szálláshely alkalmazottaira, valamint az ő adataik kezelésére is érvényesek.

Alkalmazottainkat közvetlenül tájékoztatjuk az Alkalmazotti Adatkezelési Tájékoztatónkban foglaltakról és személyes adataik kezelésének részleteiről.

3.7 Üzleti kapcsolattartás

A legtöbb céghez hasonlóan mi is üzleti célú kapcsolatot tartunk fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk.

Az adatkezelés célja:
Az ilyen adattárolást minden esetben az illető hozzájárulásával, annak érdekében végezzük, hogy vállalataink együttműködés céljából kommunikálhassanak.

Az adatkezelés jogalapja:
Adatkezelési tevékenységünk jogalapja „a szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek”.
Ezen üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait kizárólag vállalataikkal történő üzleti együttműködés kialakításának és fenntartásának megkönnyítése céljából tároljuk.  Nem végzünk például marketingtevékenységet ezen kapcsolattartók felé adataik felhasználásával, és azokat nem továbbítjuk harmadik feleknek.

Az adatkezelési idő:
Az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek.

A fentiekkel azonos módon járunk el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése során.

3.8 Wifi

A szálláshely internet hálózati eszközei rögzíthetik az Ön eszközének IP címét.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a Wifi használata alatt a szolgáltatás elérésének biztosítása, az Ön távozását követően pedig a panaszkezelés, és a visszaélések felderítése.

Az adatkezelés jogalapja:
Adatkezelési tevékenységünk jogalapja „a szerződés teljesítése”, tekintettel arra, hogy a Wifi elérése a Szálláshely egyik szolgáltatása. Míg, az Ön távozását követően a jogalap “a panaszkezeléshez és a visszaélések felderítéséhez fűződő Adatkezelői jogos érdek”. Adatai megadása a szolgáltatás igénybevételének elengedhetetlen feltétele.

Az adatkezelési idő:
Az adatait a tárgyévet követő 1 (egy) év elteltével töröljük.

4)    Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket is beleértve)

Az általa használt személyes adatok adatkezelőjeként a Szálláshely, a GDPR értelmében, köteles hivatalos nevéről, elérhetőségeiről és egyéb adatairól tájékoztatást közzétenni.  Ez a rész a GDPR által előírt minden információt, valamint ezeken felül további jogi információt tartalmaz.

Teljes hivatalos név: L&D ’97 Bt
Székhely: 3300 Eger, Cecey Éva u. 30.
Cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága (3300 Eger, Barkóczy u. 1.)
Cégjegyzékszám: 10-06-022607
Adószám: 23256233-1-10
Képviseletében eljár: Papp Istvánné

Tevékenység: szálláshely üzemeltetés és szolgáltatások

5)    A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések:
A fogalommeghatározások nagy része az EU általános adatvédelmi rendeletén (GDPR) alapul.  Ez egy jogi dokumentum, ezért ugyanazt a tartalmat nem lehet egyszerűen, röviden megfogalmazva visszadani.  Itt az a célunk, hogy egyértelmű magyarázatot adjunk, ami megkönnyíti a szöveg megértését; ez időnként kizárja a teljes jogi meghatározás részleteinek ismertetését.  A társaság politikája értelmében teljes körűen megfelelünk a GDPR követelményeinek, és az Önök jogai nem csorbulnak amiatt, hogy az itt közölt magyarázatot leegyszerűsítettük.

Kifejezés vagy rövidítés Magyarázat
Adatkezelő A személyes adatok feldolgozását meghatározó jogi szervezet.
Érintett Az EU-ban vagy az EU-n kívül élő személy, aki egy az EU-ban működő szervezettel kapcsolatban áll.  Az ilyen egyént “érintettnek” tekinjük, és a GDPR értelmében jogokkal rendelkezik saját adatainak feldolgozása során.
EU Az Európai Unió
GDPR Az EU általános adatvédelmi rendelete, ami 2018. május 25-én lépett hatályba.
Személyes adatok Bármely az egyénre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az azonosítást számos módszer segítségével, beleértve de nem kizárólagosan a következőket:

 • Az egyén neve, azonosító száma, címe, anyja születési neve, vagy
 • egy vagy több olyan tényező, ami az egyén fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására kifejezetten utal.
Adatfeldolgozás Bármely művelet vagy műveletek összesége, amelyet a személyes adatokon végeznek, akár automatikusan, akár nem, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, abba való betekintés, felhasználása, közlés továbbítása, terjesztése, összehangolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése

Adatfeldolgozó Az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.
Profilalkotás Automatikus feldolgozás, ami személyes adatokat használ ahhoz, hogy elemezze azokat, vagy előrejelzéseket végezzen az egyén munkateljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségét, személyes preferenciáit, érdeklődését, megbízhatóságát, viselkedését, helyét vagy mozgását illetően.
Álnevesítés Kódolás vagy személyes adatok olyan más módon történő fenntartása, amellyel nem köthetők egy konkrét adatkezelés alanyához kiegészítő információ megadása nélkül. A kiegészítő információt külön kell tárolni és védeni kell a jogosulatlan felhasználástól technikai és szervezési intézkedésekkel.
Adatok különleges kategóriái: Nagyon szigorú korlátozások érvényesek a “különleges kategóriákba” tartozó személyes adatok feldolgozására.  Ezek a következők:

 • Faji vagy etnikai eredetet, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai nézeteket vagy szakszervezeti tagságot felfedő adatok,
 • Genetikai adatok és biometrikus adatok feldolgozása az egyén egyedi azonosítása céljából, az egészségre vagy a személy szexuális életére vagy szexuális orientációjára vonatkozó adatok, vagy
 • Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó adatok
Felügyeleti Hatóság Uniós tagállam felállíthat független köztestületet a GDPR alkalmazásának nyomon követésére és – szükség esetén – közbelépésre az egyének jogainak védelmére a GDPR értelmében
Harmadik ország Bármely az EU-n kívüli ország
Adattovábbítás: Személyes adatok továbbítása az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól az EU-n kívüli jogi személy felé.

 

Ha az erre szolgáló négyzet kipipálásával kéri adatai megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Amennyiben tehát nem járul hozzá az adatok kezeléséhez a négyzet kipipálásával, úgy a következő foglalásakor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A személyes adatait ilyen esetben az utolsó foglalásától számított 8 évig tároljuk.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a bejelentkezés során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a bejelentkezés során felvett adatok kapcsán, kérjük, jelezze felénk a info@ceceypanzio.hu  címre küldött e-mail útján.